നാം ഇന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. മതാതീതമായ ഒരു അഭ്യാസമുറയാണ് യോഗ. ഇത് നല്ല ആരോഗ്യത്തിന്  ആവശ്യവുമാണ്.  വ്യക്തികളുടെ ശാരീരികവും മാനസീകവുമായ തലങ്ങളെ സ്പർശിച്ച്‌,  ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും നല്ല മാറ്റം ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ജീവിതശൈലീ രോഗങ്ങള്‍ ആരോഗ്യത്തെ ക്ഷീണീപ്പിക്കുമ്പോള്‍, അതിനൊരു പ്രതിരോധംകൂടിയാകുന്നു യോഗ. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സമൂഹയോഗാ പരിശീലനം, ആരോഗ്യ പ്രഭാഷണങ്ങള്‍, ശില്പശാലകള്‍, കലാപരിപാടികള്‍ എന്നിവ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം സംഘടിപ്പിച്ചിടുണ്ട്.  ആയതിനാല്‍ത്തന്നെയും, ഓരോരാള്‍ക്കും  കഴിയുംവിധം, യോഗ ചെയ്ത്, നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിര്‍ത്താനും വീണ്ടെടുക്കാനും കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാന്‍ ആശംസിക്കുന്നു.

Please follow and like us: