മനുഷ്യരെല്ലാം ഒരു മഹാമാരിയുടെ മുമ്പില്‍ ഭയപ്പെട്ടുനില്‍ക്കുമ്പോഴാണ് ഈ വര്‍ഷത്തെ ലോക പരിസ്ഥിതിദിനം വന്നത്UNOയുടെ സന്ദേശം ജൈവ വൈവിധ്യമാണ്“. പ്രകൃതിക്കു കോട്ടംതട്ടാത്തവിധത്തിലുള്ള സുസ്ഥിര വികസന മാതൃകയാണ് ഈ കാലത്തിന്റെ ആവശ്യവുംഇതൊക്കെ മുന്നില്‍കണ്ടാണ് കേരള സര്‍ക്കാര്‍ ഇടപെടുന്നത്ഭൂമിക്ക് കുട ചൂടാന്‍ ഒരു കോടി മരങ്ങള്‍‘ എന്നാശയം പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കാന്‍ എല്ലാവരും അണിചേരേണ്ടതുണ്ട്പ്രകൃതിക്കു വേണ്ടി നാം എപ്പോഴും സജ്ജരായിരിക്കണംഒരു കോടി ഒന്‍പത് ലക്ഷം വൃക്ഷത്തൈകള്‍ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിലേക്കിറങ്ങുന്നു.അങ്ങിനെ കേരളത്തിന്റെ സവിശേഷതയായി പ്രകീര്‍ത്തിക്കുന്ന വൃത്തിയും വെടിപ്പും ജലസമൃദ്ധിയും വീണ്ടെടുക്കാനും സുരക്ഷിത ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ത്പാദനം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനും തരിശുനിലങ്ങളില്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും കൃഷിയിറക്കിയും പാരിസ്ഥിതിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ചും കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം പൂര്‍ത്തകരിക്കാന്‍ എല്ലാവിഭാഗം ജനങ്ങളടും ഞാന്‍ ഈയവസരത്തില്‍ അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.